HIGIENA Z ELEMENTAMI EPIDEMIOLOGII I EKOLOGII

ĆWICZENIE 1
1. Definicja, cele i zadania epidemiologii: etapy rozwoju epidemiologii , współczesne podejście epidemiologiczne, czynniki gospodarza, czynniki środowiskowe, swoiste czynniki chorobotwórcze, pojęcie splotu przyczynowego
2. Pomiar zdrowia zbiorowości
3. Trendy sekularne współczynników chorobowości i zapadalności
4. źródła informacji w epidemiologii
5. Międzynarodowa klasyfikacja chorób urazów i przyczyn zgonów
6. Praktyczne wypełnianie dokumentacji wykorzystywanej w badaniach epidemiologicznych

ĆWICZENIE 2
1. Pojęcie demografii i jej działy
2. Wskaźniki i współczynniki demograficzne
3. źródła danych demograficznych
4. Główne elementy demografii:
a. Stan i struktura ludności
b. Ruch naturalny ludności
c. Ruchy wędrówkowe
d. Prognozy demograficzne

ĆWICZENIE 3
Strategia badań epidemiologicznych
1. Epidemiologia opisowa:
a. Kto? - cechy dotyczące osoby /wiek, płeć, zawód, grupa społeczna, stan cywilny, odżywienie, odporność/
b. Gdzie? - miejsce / kraj, miasto, wieś/
c. Kiedy? - czas / godzina, dzień, miesiąc, rok, zmienność sekularna sezonowa, okresowa, gwałtowna/
2. Zasady formułowania hipotez roboczych
a. Hipotezy budowane na przykładzie analogii
b. Hipotezy budowane na przykładzie jedynej różnicy
c. Hipotezy budowane na przykładzie jedynej zgodności
d. Hipotezy budowane na przykładzie jednoczesnej różnicy

ĆWICZENIE 4
1. Epidemiologia analityczna: badania retrospektywne, prospektywne
2. Czynniki ryzyka, ryzyko względne, związek przyczynowy bezpośredni i pośredni
3. Epidemiologia doświadczalna
a. Eksperyment kliniczny
b. Eksperyment profilaktyczny
i. Badanie interwencyjne
c. Cechy eksperymentu
4. Związki przyczynowe

ĆWICZENIE 5
1. Badanie przesiewowe:
a. Cechy badania przesiewowego
b. Rodzaje testów stosowanych w badaniu przesiewowym
c. Warunki uzasadniające podejmowanie badania przesiewowego
d. Różnice między badaniem przesiewowym a klinicznym
e. Wybór choroby
2. Badanie kontrolne
3. Badanie przypadków
4. Planowanie badania epidemiologicznego
5. Dobór próby reprezentatywnej do badań
a. Losowanie
b. Dobór próby kontrolnej
c. Liczebność i liczba grup kontrolnych
d. Kontrolnych próba reprezentatywna

ĆWICZENIE 6
1. Omówienie podstawowych pojęć z epidemiologii chorób zakaźnych (wywiad o chorobie zakaźnej)
2. Rodzaje epidemii
3. Dochodzenie epidemiologiczne w przypadku choroby zakaźnej (salmonelloza)
4. Szczepienia ochronne- profilaktyka chorób zakaźnych:
a. Podstawy prawne
b. Rodzaje szczepionek
c. Rola i znaczenie szczepień w epidemiologii chorób zakaźnych
5. Strategia zwalczania chorób zakaźnych

ĆWICZENIE 7 POWIETRZE
1. Pojęcie środowiska człowieka (podstawowe elementy środowiska, ochrona naturalnego środowiska człowieka)
2. Biosfera- pojęcie biosfery, biosfera jako strefa życia człowieka
3. Właściwości fizykochemiczne atmosfery (temperatura, wilgotność, ruch powietrza, promieniowanie, ciśnienie)
4. Termoregulacja i bilans cieplny
5. Zanieczyszczenia atmosfery

ĆWICZENIE 8
GLEBA
1. Pojęcie gleby i gruntu
2. Rola gleby w szerzeniu się chorób:
a.niezakaźnych
b.zakaźnych
3. Zanieczyszczenia gleby i ich wpływ na zdrowie człowieka oraz ocena zanieczyszczenia gleby
4. Usuwanie odpadów i nieczystości

WODA
1. Krążenie wody w przyrodzie (rodzaje wód naturalnych i ich charakterystyka pod względem sanitarno- higienicznym)
2. Znaczenie gospodarcze, higieniczne i epidemiologiczne wody
3. Kryteria oceny przydatności wody do picia i celów gospodarczych:
a.Ocena sanitarno- higieniczna sposoby ujęcia źródła wody i jego zabezpieczenia technicznego przed zanieczyszczeniami
b.Ocena właściwości fizycznych wody (temperatura, barwa, mętność, zapach)
c.Ocena właściwości chemicznych wody (pH, twardość, Fe, jony Cl-, związki azotu, utlenialność)
d.Ocena właściwości bakteriologicznych i biologicznych wody
4. Oczyszczanie, odkażanie, uzdatnianie wody
5. Zanieczyszczenia wody

ĆWICZENIE 9
1. Ergonomia
2. Praca dynamiczna i statyczna
3. Obciążenie pracą psychiczną /sposób oceny, monotonia/
4. Czynniki materialnego środowiska pracy szkodliwe dla zdrowia
a. mikroklimat zimny
b. mikroklimat gorący
5. Substancje szkodliwe /toksyczne, drażniące, uczulające/
a. definicje NDS, NDSCH, NDSP
6. Pyły /definicje, normy zapylenia i przepisy prawne/
7. Hałas /definicja, normy, przepisy prawne/
8. Wibracja /definicja, normy/
a. miejscowa
b. ogólna
9. Oświetlenie
a. normy na stanowisku pracy, pomiar i ocena
10. Zagrożenia biologiczne na stanowisku pracy /profilaktyka/
11. Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy stomatologa

ĆWICZENIE 10
1. Podstawowa przemiana materii i obliczanie jej poziomu
2. Ogólna przemiana materii i sposoby obliczania jej zapotrzebowania energetycznego
3. Bilans energetyczny i bilans wodny
4. Składniki odżywcze
a. Rola białek, tłuszczów, węglowodanów, soli mineralnych i witamin
b. Zapotrzebowanie dzienne człowieka
5. Charakterystyka poszczególnych grup produktów żywnościowych
a. Wartość kaloryczna
b. Skład odżywczy artykułów spożywczych
c. Znaczenie grup produktów w racji pokarmowej

ĆWICZENIE 11
1. Normy żywieniowe ludności
2. Dzienne racje pokarmowe
3. Metody oceny stanu odżywienia i żywienie jednostki i populacji
4. Błędy w odżywieniu i skutki wadliwego żywienia
5. Planowanie wyżywienia
a. Zasady układania dziennego jadłospisu
b. Metody oceny jadłospisu
i. Jakościowe
ii. ilościowe
6. Podstawy dietetyki- główne zasady
7. Żywność a powstawanie chorób zakaźnych oraz zatruć pokarmowych

ĆWICZENIE 12
1. Czynniki szkodliwe i uciążliwe występujące w środowisku szkolnym
2. Zasady ergonomii mebli szkolnych
3. Ocena elementów higienicznych środowiska szkolnego (mikroklimat, wentylacja, oświetlenie, hałas)
4. Higiena osobista ucznia (praca, wypoczynek, sen, relaksacja, żywienie)
5. Formy profilaktyki rozwijane w szkole
6. Rola szkoły w promocji zdrowia
7. Nadzór nad warunkami sanitarno - higienicznymi w szkole
8. Zadania lekarza szkolnego
9. Grupy dyspanseryjne
10. Orzecznictwo, poradnictwo medyczno - zawodowe